Trwa rekrutacja do udziału w projekcie „Wyjdź z domu – zainwestuj w siebie”

logo-33

   Trwa rekrutacja do udziału w projekcie
„Wyjdź z domu – zainwestuj w siebie”

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 6 Integracja, działanie 6.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja Społeczno – Zawodowa.

Projekt skierowany jest do 80 mieszkańców Gminy Chmielno, korzystających ze wsparcia tutejszego ośrodka pomocy społecznej ( osoby pozostające bez zatrudnienia, w wieku aktywności zawodowej, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby niepełnosprawne).
Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia beneficjentów poprzez poprawę dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej oferowanych przez Centrum Integracji Społecznej w Garczu.
Całkowita wartość projektu „Wyjdź z domu – zainwestuj w siebie”, realizowanego od 1.01.2016 do 31.12.2018 roku wynosi 1 136.377,38 zł, dofinasowanie ze środków unijnych stanowi 85% i wynosi 965 920,77 zł.

Reintegracja społeczna – działania : warsztaty psychologiczne ( zajęcia indywidualne i grupowe), warsztat z terapeuta zajęciowym, z trenerem umiejętności psychospołecznych, warsztaty kreowania własnego wizerunku, poradnictwo prawne.
Reintegracja zawodowa – działania : warsztaty z doradca zawodowym, warsztaty – szkolenia podnoszące kompetencje i umiejętności, 32 indywidualne kursy zawodowe dające kwalifikacje do wykonywania zawodu, zajęcia praktyczne u pracodawcy, wyjazdy do spółdzielni socjalnych.
Profilaktyka wykluczenia społecznego – działania : praca socjalna z BO i rodziną, poradnictwo psychologiczne, warsztaty rodzinnej aktywności i kreatywności ( 32 vouchery), Akademia Rodzica – warsztaty podnoszące umiejętności opiekuńczo – wychowawcze rodziców i opiekunów.

Całkowita wartość projektu „Wyjdź z domu – zainwestuj w siebie”, realizowanego od 1.01.2016 do 31.12.2018 roku wynosi 1 136.377,38 zł, dofinansowanie ze środków unijnych stanowi 85% i wynosi 965 920,77 zł.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Biuro projektu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
83-333 Chmielno, ul. Gryfa Pomorskiego 33
tel./fax (058) 685-68-69
www.gopschmielno.pl e-mail: gops@chmielno.pl

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

logo-33

GOPS CHMIELNO