Zasiłek rodzinny i dodatki

 

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

1)      rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,

2)      opiekunowi faktycznemu dziecka

3)      osobie uczącej się

Osoba ucząca się to osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony.

Opiekun faktyczny dziecka to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka.

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 539,00zł.  Od 1 listopada 2014r. kwota ta wynosić będzie 574,00zł.

W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 623,00zł. Od listopada 2014r. kwota ta wynosić będzie 664,00zł.

W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie lub dochód osoby uczącej się przekracza kwotę uprawniającą daną rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego, o kwotę niższą lub równą kwocie, odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli  przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym zasiłek rodzinny nie przysługuje.

W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub po tym roku, ustalając dochód, nie uwzględnia się dochodu utraconego.

W  przypadku uzyskania  dochodu przez członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym  okres zasiłkowy, ustalając dochód członka rodziny, uzyskany w tym roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód ten został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do świadczeń rodzinnych.

W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny po roku kalendarzowym poprzedzającym  okres zasiłkowy, jego dochód ustala się na podstawie dochodu  powiększonego o kwotę uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do świadczeń rodzinnych.

W razie utraty dochodu prawo do świadczeń rodzinnych ustala się od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata dochodu, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku.

W  przypadku gdy uzyskanie dochodu powoduje utratę prawa do świadczeń rodzinnych, świadczenia nie przysługują od miesiąca następującego po pierwszym miesiącu od miesiąca, w którym dochód został uzyskany.

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

1)      18. roku życia lub

2)      nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21.  roku życia, albo

3)      24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia.

Szkoła w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych to szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadpodstawowa i ponadgimnazjalna oraz szkoła artystyczna, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz ośrodek umożliwiający dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Szkoła wyższa w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych to uczelnia, w rozumieniu przepisów Prawo o szkolnictwie wyższym, a także kolegium nauczycielskie, nauczycielskie kolegium języków obcych oraz kolegium pracowników służb społecznych.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

 1. 77,00zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia.
 2. 106,00zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia.
 3. 115,00zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje jeżeli:

 1. dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
 2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej;
 3. osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
 4. pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
 5. osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:

a)      rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje;

b)      ojciec dziecka jest nieznany;

c)      powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;

d)      sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;

 1. członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki:

 1. Dodatek z tytułu urodzenia dziecka:

-dodatek przysługuje jednorazowo, w wysokości 1000,00zł;

-dodatek przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka;

-dodatek przysługuje opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka;

-w przypadku wystąpienia o przysposobienie więcej niż jednego dziecka lub urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu dodatek przysługuje na każde dziecko;

-dodatek przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu i potwierdzi to zaświadczeniem lekarskim lub wystawionym przez położną (nie dotyczy osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka oraz osób które przysposobiły dziecko). Zaświadczenie powinno zawierać daty udzielonych świadczeń zdrowotnych w każdym trymestrze ciąży;

-wniosek o dodatek składa się do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.

 

 1. Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego:

-dodatek przysługuje w kwocie 400,00zł miesięcznie;

– dodatek przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres:

a) 24 miesięcy kalendarzowych;

b) 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;

c) 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

-dodatek nie przysługuje, jeżeli:

a)osoba ubiegająca się bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy;

b)osoba ubiegająca się podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;

c)dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem

d)osoba ubiegająca się w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego;

– w przypadku równoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych dziecka przysługuje jeden dodatek;

-dodatek przysługujący za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 dodatku miesięcznego za każdy dzień. Kwotę dodatku przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

 

 1. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka:

–przysługuje w wysokości 170,00zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340,00zł na wszystkie dzieci. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80,00zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160,00zł na wszystkie dzieci.

– dodatek przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:

a) drugi z rodziców dziecka nie żyje;

b) ojciec dziecka jest nieznany;

c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.

-dodatek przysługuje również uczącej się, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją.

 

 1. Dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej:

-przysługuje w wysokości 80,00zł miesięcznie na dziecko;

-przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka,  na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego

 

 1. Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:

– przysługuje w kwocie 60,00zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia, 80,00zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia;

– przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:

a) do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności;

b) powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Jeżeli osoba w okresie trzech miesięcy od wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia uzależnionego od niepełnosprawności, prawo to ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

 

 1. Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego:

-przysługuje w kwocie 100,00zł na dziecko, raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego;

– przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego lub rocznego przygotowania przedszkolnego

-wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne. Na przykład w okresie zasiłkowym 2012/2013 wnioskujemy o dodatek na rok szkolny 2013/2014, w okresie zasiłkowym 2013/2014 wnioskujemy o dodatek na rok szkolny 2014/2015;

-wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpatrzenia.

 

 1. Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:

-przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się:

1) w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności- w wysokości 90,00zł miesięcznie na dziecko albo

2) w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej- w wysokości 50,00zł miesięcznie na dziecko.

– dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.

Na przykład w okresie zasiłkowym 2012/2013 wnioskujemy o dodatek na rok szkolny 2012/2013 i/lub 2013/2014. W okresie zasiłkowym 2013/2014 wnioskujemy o dodatek na rok szkolny 2013/2014 i/lub 2014/2015.

GOPS CHMIELNO