Wymagane dokumenty:

Prawo do świadczeń rodzinnych (z wyjątkiem zasiłku pielęgnacyjnego oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka) ustala się na okres zasiłkowy (od 1 listopada do 31 października) począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek, nie wcześniej niż od 1 listopada.

I. Zasiłek rodzinny

Postępowanie w sprawie o przyznanie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.

Do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć:

1) kserokopię dowodów osobistych (obojga małżonków),

2) odpisy skrócone aktów urodzenia dzieci (oryginały),

3) zaświadczenie ze szkoły dziecka (jeżeli uczęszcza do szkoły ponadgimnazjalnej),

4) zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie za 2008r. obojga małżonków, dodatkowo:

a. w przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne, należy dołączyć kserokopię nakazu płatniczego za 2008r. lub zaświadczenie z Urzędu Gminy o wysokości gospodarstwa rolnego w 2008r.,

5) zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie za 2008r. pełnoletnich dzieci do ukończenia 25 roku życia, pozostających na utrzymaniu rodziców,

6) kserokopię odpisu wyroku zasądzającego alimenty lub kopia ugody sądowej ustalającej alimenty,

7) zaświadczenie od komornika o egzekucji alimentów za 2008r. – w przypadku gdy egzekucja alimentów była bezskuteczna lub częściowo skuteczna,

8) dokument potwierdzający wysokość uzyskanego przez dziecko w 2008r. stypendium (np. decyzja o przyznaniu stypendium / zaświadczenie ze szkoły o wysokości wypłacanego stypendium / PIT 8S/11 ze szkoły),

9) dokument określający datę utraty dochodu (np. kserokopię świadectwa pracy / kserokopię decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej / kserokopię decyzji z urzędu pracy) oraz wysokość utraconego dochodu (np. kserokopię PIT 11 za 2008r.),

10) dokument określający datę uzyskania dochodu (np. kserokopię umowy o pracę / zlecenie / zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej / kserokopię decyzji z urzędu pracy / kserokopię decyzji o przyznaniu renty) oraz wysokość uzyskanego dochodu (np. zaświadczenie od pracodawcy o wynagrodzeniu netto za pierwszy pełen przepracowany miesiąc / zaświadczenie z urzędu pracy o wysokości zasiłku netto za pierwszy pełen miesiąc / oświadczenie w przypadku podjęcia pozarolniczej działalności gospodarczej o zarobku netto za pierwszy pełen przepracowany miesiąc / zaświadczenie z zakładu rentowego o dochodzie uzyskanym netto za pierwszy pełen miesiąc),

11) kserokopię aktu zgonu małżonka (oryginały do wglądu) lub odpis zupełny aktu urodzenia dzieci gdy ojciec jest nieznany, w przypadku osoby samotnie wychowującej dzieci,

12) w przypadku ubiegania się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka:

a. zaświadczenie od lekarza lub zaświadczenie wystawione przez położną, potwierdzające co najmniej jedno badanie kobiety w okresie ciąży przeprowadzone przez lekarza ginekologa lub położną.

13) w przypadku ubiegania się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego:

a. zaświadczenie od pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz okresie, na jaki urlop wychowawczy został udzielony (od kiedy do kiedy i na jakie dziecko),

b. zaświadczenie o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,

c. zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych osoby ubiegającej się o urlop wychowawczy,

d. kserokopię PIT 11 za 2008r.

14) w przypadku ubiegania się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:

a. dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie lub w innym miejscu zapewniającym zamieszkanie, prowadzonym przez podmiot publiczny,

b. oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie,

c. zaświadczenie ze szkoły.

UWAGA! W przypadku gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wyżej wymienione, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.

Należy również w przypadku kserokopii dokumentów posiadać przy sobie oryginały dokumentów do wglądu!

II. Zasiłek Pielęgnacyjny

Postępowanie w sprawie o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego do którego należy dołączyć:

1) kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności, albo orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności (oryginały do wglądu),

2) kserokopię dowodu osobistego (oryginały do wglądu).

UWAGA! Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego składają tylko osoby którym skończyła się ważność orzeczenia o niepełnosprawności i uzyskały orzeczenie na nowy okres.

Zgodnie z brzmieniem art. 24 ust. 2a i 3a ustawy o świadczeniach rodzinnych:

a) „2a. Jeżeli osoba w okresie trzech miesięcy od wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności złoży wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.”,

b) „3a. W przypadku utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności i ponownego ustalenia niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności ustala się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, jeżeli osoba spełnia warunki uprawniające do nabycia tych świadczeń oraz złożyła wniosek o ustalenie: 1) niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności w terminie miesiąca od dnia utraty ważności poprzedniego orzeczenia i 2) prawa do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności w terminie trzech miesięcy od dnia wydania orzeczenia.”,

III. Świadczenie Pielęgnacyjne

Postępowanie w sprawie o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego do którego należy dołączyć:

1) kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka (oryginały do wglądu),

2) kserokopię dowodu osobistego (oryginały do wglądu),

3) zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o tym, że osoba ubiegająca się nie jest zarejestrowana jako poszukująca pracy,

4) kserokopie świadectw pracy osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne.

UWAGA! Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, z późn. zm.) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (punkt 7 i 8 orzeczenia ze wskazaniem -WYMAGA), albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

IV. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (becikowe)

Postępowanie w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka wszczyna się na podstawie wniosku, który można pobrać w Dziale Świadczeń Rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielnie. Do wniosku należy dołączyć :

1) kserokopię aktu urodzenia dziecka (oryginał do wglądu),

2) kserokopię dowodów osobistych obojga rodziców (oryginały do wglądu),

3) zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną. potwierdzające co najmniej jedno badanie kobiety w okresie ciąży przeprowadzone przez lekarza ginekologa lub położną.

GOPS CHMIELNO