Regulamin

 

Regulamin uczestnictwa w  projekcie  systemowym
„Aktywna integracja- nowoczesna forma aktywizacji klientów  GOPS w Chmielnie”
na lata 2012-2013

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,

Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej,
Działanie 7.1. Rozwój i Upowszechnienie Aktywnej Integracji,
Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
przez ośrodki pomocy społecznej
 

     

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Projektodawca : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielnie
 2. Adres projektodawcy:  83-333 Chmielno ul. Gryfa Pomorskiego 33 tel./fax  58/684-22-15 Obszar realizacji – teren gminy Chmielno
 3. Niniejszy regulamin określa:

a)      procedury rekrutacji uczestników projektu,

b)      warunki uczestnictwa w projekcie,

 1. Przedmiotem niniejszego regulaminu są warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Aktywna integracja – nowoczesna forma aktywizacji klientów GOPS w Chmielnie” realizowanego w okresie od 1.01.2012r. do 31.12.2013r.
 2. Udział beneficjentów ostatecznych w projekcie jest bezpłatny.
 3. Ogólny nadzór nad realizacją projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane w niniejszym regulaminie, pozostaje w gestii kierownika projektu.
 4. W celu sprawnego realizowania projektu z kierownikiem projektu współpracują:

a)      koordynator projektu,

b)      księgowa projektu,

c)      pracownik socjalny ds. projektu,

d)   pracownicy  socjalni GOPS. 

§ 2

Terminologia projektu

Ilekroć w regulaminie jest mowa o :

a)     beneficjencie/projektodawcy należy przez to rozumieć Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielnie

b)    beneficjencie ostatecznym/uczestniku – należy przez to rozumieć osobę korzystającą z pomocy społecznej zakwalifikowaną do udziału w projekcie zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszym regulaminie,

c)     projekcienależy przez to rozumieć projekt systemowy „Aktywna integracja – nowoczesna forma aktywizacji klientów GOPS w Chmielnie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

d)    UE – należy przez to rozumieć Unię Europejską,

e)     EFS – należy przez to rozumieć Europejski Fundusz Społeczny,

f)      PO KL 2007 – 2013 – należy przez to rozumieć Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013.

§ 3

Zakres wsparcia

1. Zakres wsparcia merytorycznego dla Beneficjenta Ostatecznego w ramach projektu obejmuje:

a)   zawarcie i realizację postanowień kontraktu socjalnego, indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego, indywidualnego programu aktywności lokalnej) spisanego pomiędzy pracownikiem socjalnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielnie lub Centrum Integracji Społecznej, a Beneficjentem Ostatecznym, w tym:

    finansowanie kosztów realizacji instrumentów aktywizacji zawodowej
(np. uczestnictwo w zajęciach Centrum Integracji Społecznej, dla uczestników PAL  – np. doradztwo zawodowe, itp. ),

    finansowanie kosztów realizacji instrumentów aktywizacji edukacyjnej
(np. kursy zawodowe przygotowujące do zawodu, skierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia , sfinansowanie zajęć w ramach kształcenia ustawicznego lub części kosztów nauki na poziomie wyższym, skierowanie i sfinansowanie zajęć podnoszących umiejętności i kompetencje zawodowe itp. ),

    finansowanie kosztów realizacji instrumentów aktywizacji zdrowotnej (np. badań profilaktycznych lub specjalistycznych w związku z możliwością podjęcia zatrudnienia, sfinansowanie kosztów terapii lub psychoterapii, sfinansowanie kosztów programu korekcyjno-edukacyjnego, itp),

finansowanie kosztów realizacji instrumentów aktywizacji społecznej
(np. pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych , w tym w mieszkaniu chronionym, organizacja i finansowanie treningów kompetencji i umiejętności społecznych, organizacja i finansowanie poradnictwa specjalistycznego, poradnictwa indywidualnego oraz grupowego. itp ).

    finansowanie innych kosztów wymienionych w dokumentacji dot. POKL

2. Beneficjenci Ostateczni mogą ponadto skorzystać, w ramach spisanego kontraktu socjalnego lub  Indywidualnego Programu Aktywności Lokalnej ze wsparcia finansowego, które stanowi:

a)  dofinansowanie do kosztów dojazdu do Centrum Integracji Społecznej lub na terapię czy      inne zajęcia,

b)   zmniejszenie kosztów utrzymania,

c)   zaspokojenie kosztów bytowych

 3. Beneficjentem Ostatecznym może być osoba, która w dniu podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie zgłasza dobrowolnie chęć udziału w nim, jest mieszkańcem gminy Chmielno oraz spełnia następujące kryteria:

a)      jest osobą zameldowaną na terenie gminy Chmielno,   

b)      jest osobą korzystającą z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Chmielnie,

c)      jest osobą bezrobotną lub nieaktywną zawodowo – jest w wieku aktywności zawodowej ( 15-64 lata),

d)     jest osobą zatrudnioną ale zagrożoną wykluczeniem społecznym z powodu uzależnień, niepełnosprawności lub innej dysfunkcji,

e)      jest osobą niepełnosprawną, w tym z zaburzeniami psychicznymi, posiadającą aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i jest  w wieku aktywności zawodowej ( 15-64 lata),

f)       jest w wieku 15-25 lat i pochodzi ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym,

g)      jest osobą z otoczenia osób wykluczonych społecznie,

h)      inne osoby zgodne z wytycznymi zawartymi w dokumentacji dot. realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej,  Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. 

§ 4

Rekrutacja uczestników

 Procedura rekrutacji uczestników projektu :

1.      Rekrutacja prowadzona jest w okresie od 1 grudnia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r. przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielnie.

2.      Rekrutacja rozpocznie się od paneli informacyjnych dla potencjalnych uczestników oraz dla kadry pomocy społecznej.

3.      Rekrutacje prowadzić będą pracownicy socjalni na podstawie analizy dokumentów (wywiadów) znajdujących się w GOPS.

4.      Wyłonieni kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę wstępną z kadrą projektową.

5.      Zgłoszenie chęci udziału w projekcie w formie pisemnej deklaracji powinno być przekazane do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielnie ul. Gryfa Pomorskiego 33 .

6.      O zakwalifikowaniu uczestnika do udziału w projekcie decyduje spełnienie kryteriów określonych w § 3 ust. 3 oraz rozmowa wstępna kandydata na uczestnika w projekcie z pracownikiem socjalnym i koordynatorem projektu.

7.      Docelowa grupa Beneficjentów Ostatecznych stanowi 44 osób. W przypadku zakwalifikowania zakładanej grupy, Beneficjent utworzy listę rezerwową. W przypadku rezygnacji lub wykreślenia Beneficjenta Ostatecznego z projektu osoby znajdujące się kolejno na liście rezerwowej otrzymają propozycję przystąpienia do udziału w projekcie.

8.      Decyzję o włączeniu do uczestnictwa w projekcie kandydata z listy rezerwowej podejmuje kierownik projektu.

9.      Beneficjent zastrzega sobie prawo do ustalenia ostatecznej listy Beneficjentów Ostatecznych wg następujących kryteriów szczegółowych :

a)42 osób to osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo, osoby niepełnosprawne, z którymi będą zawarte kontrakty socjalne i będą skierowani do CIS w Garczu

b)      2 osoby to osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo kontynuujące uczestnictwo w projekcie z 2011 roku.

10. Beneficjent Ostateczny jest zobowiązany do złożenia następujących dokumentów :

a)   ankiety rekrutacyjnej,

b)   kserokopii dowodu osobistego potwierdzającej dane personalne i adres zamieszkania,

c)   deklaracji uczestnictwa w projekcie własnoręcznie podpisanej,

d)   zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych,

e)   orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (jeżeli dotyczy),

f)   oświadczenie o nie uczestniczeniu w innych projektach współfinansowanych z EFS,

g)   oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikacje wizerunku.

11. Kandydaci, którzy złożą dokumenty wymienione w § 4 ust.10, stają się Beneficjentami Ostatecznymi.

12. Złożone przez kandydata dokumenty nie podlegają zwrotowi.

§ 5

Warunki uczestnictwa w projekcie

1.      Beneficjent Ostateczny zobowiązuje się do :

a)      dotrzymywania postanowień i terminów zawartych w podpisanym w ramach projektu kontrakcie socjalnym,

b)      podpisywania w trakcie udziału w zajęciach wskazanych w kontrakcie socjalnym kart usługi i list obecności,

c)      wypełniania w trakcie udziału w zajęciach wskazanych w kontrakcie socjalnym ankiet ewaluacyjnych,

d)     przystąpienia do egzaminów wewnętrznych w ramach zajęć (jeżeli dotyczy),

e)      bieżącego informowania Beneficjenta o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział Beneficjenta Ostatecznego w projekcie,

 1. Dopuszcza się usprawiedliwienie nieobecności spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami życiowymi i losowymi. Usprawiedliwienie jest dokonywane na podstawie przedstawionego zwolnienia lekarskiego lub stosownego dokumentu potwierdzającego wystąpienie określonych okoliczności.
 2. Uczestnik projektu zostaje skreślony z listy uczestników w przypadku :

a)nie wypełniania postanowień zawartych w indywidualnym programie usamodzielnienia czy w umowie na wsparcie integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,

b)      przekroczenia dozwolonego limitu nieobecności i nie uzyskania przez koordynatora projektu zgody na kontynuację uczestnictwa w projekcie,

c)złożenia pisemnej rezygnacji z uczestnictwa,

d)     naruszenia niniejszego regulaminu i zasad współżycia społecznego.

 1. Beneficjent ostateczny kończy udział w projekcie systemowym „Aktywna integracja – nowoczesna forma aktywizacji klientów GOPS w Chmielnie” z chwilą zakończenia realizacji kontraktu socjalnego.
 2. Uczestnik projektu zobowiązuje się podać dane niezbędne do wypełnienia kwestionariusza PEFS.
 3. Uczestnik projektu ma prawo wpływać na profilowanie tematyki zajęć realizowanych w projekcie poprzez zgłaszanie uwag wykładowcy prowadzącemu zajęcia.
 4. W celu otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu uczestnik projektu zobowiązany jest do uczestnictwa w co najmniej 90% zajęć szkoleniowych objętych programem.
 5. W przypadku przekroczenia dozwolonego limitu nieobecności uczestnik projektu jest zobowiązany do uzyskania zgody koordynatora projektu na kontynuację uczestnictwa w projekcie.

§ 6

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia zarządzenia.
 2. Projektodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu o każdym czasie.
 3. Regulamin jest dostępny w siedzibie biura projektu w Chmielnie ul. Gryfa Pomorskiego 33 oraz na stronie internetowej projektodawcy .

GOPS CHMIELNO