Projekt: Opiekun dzienny jako nowoczesna forma wsparcia rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa

Karta zgłoszenia dziecka: Pobierz.

Deklaracja uczestnictwa w projekcie: Pobierz.

UCHWAŁA Nr 178/2012

Rady Gminy Chmielno

Z dnia 28.12.2012 roku

 

zatwierdzająca projekt w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego

 

Na podstawie art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567)

 

Rada Gminy Chmielno uchwala, co następuje:

§1

Zatwierdza się do realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielnie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego projekt pod tytułem „Opiekun dzienny jako nowoczesna forma wsparcia rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa” składany w ramach priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działania 1.5 wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego realizowany w okresie od 01.02.2013 do 31.12.2014 roku.

 

§2

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Projekt: Opiekun dzienny

Projekt: Opiekun dzienny

GOPS CHMIELNO