Projekt 2010

 

W 2010r Gmina Chmielno już po raz trzeci bierze udział w realizacji działań EuropejskiegoFunduszu Społecznego na lata 2007-2013, a szczególnie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)- PriorytetVII „Promocja Integracji Społecznej”pod hasłem „Człowiek – najlepsza inwestycja„. Głównym celem Programu PO KLjest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej.

W dniu 22 grudnia 2010r w Centrum Integracji Społecznej w Garczu odbędzie się konferencja podsumowująca projekt systemowy pt. Aktywna integracja – nowoczesna forma aktywizacji klientów GOPS w Chmielnie, który Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielnie realizuje od 1 stycznia do 31 grudnia 2010r.

W bieżącym roku realizowano projekt o wartości 189.212,41 zł, którego wysokość dofinansowania na rok 2010 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PO KL wynosi 170.764,12 zł. Pozostała kwota 18.448,29 zł stanowi wkład własny gminy.

Realizacja projektu jest szansą na rozwój aktywności zawodowej i społecznej wśród mieszkańców gminy Chmielno, a przede wszystkim klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Głównym celem naszego projektu jest podjęcie aktywności zawodowej przez osoby, które przez ostatnie lata pozostawały bez pracy. Zależy nam także na tym aby osoby korzystające z pomocy społecznej nauczyły się same przezwyciężać trudne sytuacje życiowe i mogły sprostać wymaganiom płynącym ze środowiska lokalnego, co będzie zapobiegać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.

Beneficjentami projektu są klienci pomocy społecznej i osoby z ich otoczenia. W 2010r do udziału w projekcie włączono 18 mieszkańców gminy Chmielno.

Z 18 osobami zakwalifikowanymi do projektu zostały podpisane kontrakty socjalne i w ramach aktywizacji zawodowej oraz reintegracji społecznej, z tego 15 beneficjentów skierowano na zajęcia do Centrum Integracji Społecznej w Garczu, gdzie mieli możliwość ukończyć szkolenia, odbyć praktyki zawodowe w zakładach pracy i korzystać z aktywizacji społecznej. Ukończyli kurs z zakresu obsługi komputera, kurs małej gastronomii, kurs opieki nad osobą zależną, kurs obsługi kasy fiskalnej, kurs wizażu, kurs edukacji finansowej oraz korzystali z treningu kompetencji i umiejętności społecznych, poradnictwa specjalistycznego, wsparcia psychologicznego oraz treningu aktywnego poszukiwania pracy. Działania te mają umożliwić naszym beneficjentom powrót na rynek pracy oraz aktywizację zawodową i społeczną. Jedna z beneficjentek kontynuowała udział w projekcie kończąc naukę w szkole policealnej. Dwie osoby niepełnosprawne zostały skierowane na zajęcia do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chmielnie.

Uzyskane rezultaty twarde projektu są wysokie gdyż spośród 18 beneficjentek jedna ukończyła naukę w szkole policealnej, druga nadal kontynuuje, trzy podjęły prace zawodową, a dwie znalazły się wśród założycielek spółdzielni socjalnej, która powstała w listopadzie br. Istnieje realna szansa, że po ukończeniu zajęć w CIS kolejne znajdą zatrudnienie.

Podsumowując trzyletni udział w projekcie, szczególnie wśród beneficjentów skierowanych do CIS efekty same mówią za siebie i są następujące:

– 2008r spośród 9 beneficjentek projektu – 8 podjęło i nadal kontynuuje pracę zawodową,

– 2009r spośród 20 uczestników zajęć w CIS – 8 podjęło pracę, a 2 są współzałożycielami

spółdzielni socjalnej,

– 2010r na 16 beneficjentów skierowanych do CIS – 3 już podjęły pracę w trakcie udziału w projekcie, dwie kontynuowały naukę w szkole policealnej (jedna ukończyła), a dwie są współzałożycielami spółdzielni socjalnej.

Spośród dwóch osób skierowanych do WTZ jedna dalej będzie uczestniczyć w projekcie poprzez udział w zajęciach CIS.

GOPS CHMIELNO