Cel projektu

 

Aktywna integracja – nowoczesną forma aktywizacji klientów GOPS w Chmielnie

Głównym celem projektu jest zmniejszenie liczby osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem w gminie Chmielno poprzez podejmowanie działań zmierzającej do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji w środowisku. Cel główny będzie zrealizowany poprzez realizację celów szczegółowych:

1)poprawę dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem. Osoby objęte projektem nabędą nowe kwalifikacje zawodowe, co zwiększy ich szansę na wejście na rynek pracy i zatrudnienie.

2)Podniesienie ich kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych poprzez podniesienie samooceny i wiary w siebie oraz kształtowanie odpowiedzialności i obowiązkowości oraz wyposażenie w umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

3)Osoby nieaktywne zawodowo zostaną zachęcone do korzystania z szans regionalizmu kaszubskiego co wpłynie pozytywnie na ich budżety domowe.

4)Wzmocnione partnerstwa lokalnego i międzysektorowego na rzecz integracji społecznej. Upowszechnianie aktywnej integracji poprzez realizację kontraktów socjalnych oraz realizację programu aktywności lokalnej i działań o charakterze środowiskowym pozwoli na uaktywnianie naszych podopiecznych, aby sami mogli przezwyciężać trudne sytuacje życiowe i sprostać wymaganiom płynącym ze środowiska społecznego, co będzie zapobiegać ich wykluczeniu społecznemu.

GOPS CHMIELNO