Projekty EFS

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielnie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet: VII Promocja integracji społecznej; Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji; Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej ubiega się o sfinansowanie projektu pod nazwą „Aktywna integracja – nowoczesną forma aktywizacji klientów GOPS w Chmielnie”.

Cel projektu i planowane działania:

Zmniejszenie liczby osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji w środowisku.

 

 

efs

 

 

GOPS CHMIELNO