Zespół projektu EFS

Zarządzenie nr 1 /2012

Kierownika

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielnie

z dnia 2 stycznia 2012 roku

w sprawie : powołania zespołu ds. naboru beneficjentów ostatecznych w projekcie systemowym „Aktywna integracja – nowoczesna forma aktywizacji klientów GOPS w Chmielnie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Zarządzenie w sprawie powołania zespółu ds. naboru beneficjentów ostatecznych w projekcie systemowym „Aktywna integracja – nowoczesna forma aktywizacji klientów GOPS w Chmielnie” na lata 2012-2013.


GOPS CHMIELNO