Regulamin uczestnictwa

Zarządzenie nr 3 /2011

Kierownika

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielnie

z dnia 27 grudnia 2011 roku

w sprawie : zatwierdzenia regulaminu uczestnictwa w projekcie systemowym „Aktywna integracja – nowoczesna forma aktywizacji klientów GOPS w Chmielnie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 

Regulamin uczestnictwa w projekcie systemowym „Aktywna integracja – nowoczesna forma aktywizacji klientów GOPS w Chmielnie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – wersja pdf link

 

GOPS CHMIELNO