Projekt na rok 2012

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielnie w roku 2012 realizuje po raz piąty projekt systemowy pt. „ Aktywna integracja- nowoczesna forma aktywizacji klientów GOPS w Chmielnie”. Projekt realizowany jest w ramach priorytetu VII – Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej w ramach realizacji działań Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2007-2013,  a szczególnie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) pod hasłem „Człowiek – najlepsza inwestycja”. Głównym celem Programu PO KL jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej.

 

W bieżącym roku realizuje się projekt o wartości 230.329,41 zł, którego wysokość dofinansowania na rok 2012 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PO KL wynosi 195.780,00 zł.  Pozostała  kwota 34.549,41 zł  stanowi wkład własny gminy do projektu.
Realizacja projektu jest szansą na rozwój aktywności zawodowej, społecznej oraz powoduje wzrost integracji wśród mieszkańców gminy Chmielno, a przede wszystkim klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Głównym celem naszego projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie osób zagrożonych  wykluczeniem w gminie Chmielno, które przez ostatnie lata pozostawały bez pracy. Cel główny  będzie realizowany poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz większa integrację ze społecznością lokalną. Zależy nam także na tym aby osoby korzystające z pomocy społecznej nauczyły się same przezwyciężać trudne sytuacje  życiowe i  mogły sprostać wymaganiom płynącym ze środowiska lokalnego, co będzie zapobiegać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.

 

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie osób zagrożonych  wykluczeniem w gminie Chmielno.

Celami szczegółowymi projektu są:
– podniesienie kompetencji zawodowych,
– podniesienie kompetencji osobistych i społecznych;
– kształtowanie postaw samodzielności;
– przygotowanie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym do powrotu na rynek pracy;
– upowszechnianie pracy socjalnej.

Beneficjentami projektu są klienci pomocy społecznej i osoby z ich otoczenia.  Projektem zostało objętych 24 mieszkańców  gminy Chmielno.

 

Z 23 osobami, zakwalifikowanymi do projektu podpisano kontrakty socjalne w ramach aktywizacji zawodowej oraz reintegracji społecznej. Beneficjentów skierowano na zajęcia do Centrum Integracji Społecznej w Garczu, gdzie mają możliwość ukończyć szkolenia, odbyć  praktyki zawodowe w zakładach pracy i korzystać z aktywizacji społecznej.

 

Beneficjenci projektu uczestniczą w zajęciach z obsługi komputera:

DSCN3650-1

Beneficjenci korzystali z treningu kompetencji i umiejętności społecznych:

DSCN3675-1

Poradnictwa specjalistycznego oraz wsparcia psychologicznego:

DSCN3678-1

Beneficjenci skorzystali z treningu aktywnego poszukiwania pracy oraz treningu finansowego.

Uczestnicy projektu „Aktywna integracja-nowoczesna forma aktywizacji klientów GOPS w Chmielnie” zostali przeszkoleni w zakresie obsługi kas fiskalnych:

DSCN3688-1

W ramach zajęć przeprowadzono warsztaty stylizacji i wizażu:

DSCN3804-1DSCN3791-1810-1

Uczestnicy projektu ukończyli kurs opieki nad osoba zależną:

DSCN3654-1DSCN3665-1

oraz kurs gastronomiczny:

DSCN3719-1DSCN3742-1

Działania aktywizujące mają umożliwić naszym beneficjentom powrót na rynek pracy oraz aktywizację zawodowa i społeczną.

-783-1

-876-1

Jedna osoba kontynuuje projekt, e celu ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej.

Projekt „Aktywna integracja- nowoczesna forma aktywizacji klientów GOPS w Chmielnie” realizowany jest za pomocą kontraktów socjalnych.

Dzięki realizacji projektu, osoby w nim uczestniczące będą miały możliwość zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych i społecznych, co będzie miało pozytywny wpływ na zwiększenie aktywności społecznej i ich szans na rynku pracy. Dodatkowo wpłynie to na przyjęcie aktywnej postawy w pokonywaniu dotychczasowych trudności życiowych.

Człowiek- najlepsza inwestycja.

 

 

 

 

GOPS CHMIELNO