Zarządzenie nr 2 /2011

 

Zarządzenie nr 2 /2011
Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielnie 
z dnia 27 czerwca 2011 roku

 

 

w sprawie : zmiany regulaminu uczestnictwa w projekcie systemowym „Aktywna integracja – nowoczesna forma aktywizacji klientów GOPS w Chmielnie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Na podstawie Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013;

zarządzam, co następuje:

§ 1

Zmienić regulamin uczestnictwa w projekcie systemowym „Aktywna integracja – nowoczesna forma aktywizacji klientów GOPS w Chmielnie” – § 4, pkt. 9 na następujący:
§ 2

„Beneficjent zastrzega sobie prawo do ustalenia ostatecznej listy Beneficjentów Ostatecznych wg następujących kryteriów szczegółowych:
a)23 osoby to osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo, osoby niepełnosprawne, z którymi będą zawarte kontrakty socjalne i będą skierowani do CIS w Garczu;
b)2 osoby to osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo, osoby niepełnosprawne, z którymi będą zawarte kontrakty socjalne i będą skierowani do WTZ w Chmielnie;
c)2 osoby to osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo, osoby niepełnosprawne, z którymi będą zawarte kontrakty socjalne w ramach działań „Czysty Dom”
d)1 osoba to osoba kontynuująca naukę w szkole, z którą zostanie podpisany kontrakt socjalny.”

Wykonanie zarządzenia powierza się koordynatorowi projektu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

GOPS CHMIELNO