Projekt na rok 2011

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielnie w roku 2011 realizuje po raz czwarty projekt systemowy pt. „ Aktywna integracja- nowoczesna forma aktywizacji klientów GOPS w Chmielnie”. Projekt realizowany jest w ramach priorytetu VII – Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej w ramach realizacji działań Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2007-2013,  a szczególnie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) pod hasłem „Człowiek – najlepsza inwestycja”. Głównym celem Programu PO KL jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej.

 

 

W bieżącym roku realizuje się projekt o wartości 238.000,00 zł, którego wysokość dofinansowania na rok 2011 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PO KL wynosi 214.795,00 zł.  Pozostała  kwota 23.205,00 zł  stanowi wkład własny gminy.

Realizacja projektu jest szansą na rozwój aktywności zawodowej i społecznej wśród mieszkańców gminy Chmielno, a przede wszystkim klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Głównym celem naszego projektu jest podjęcie aktywności zawodowej przez osoby, które przez ostatnie lata pozostawały bez pracy. Zależy nam także na tym aby osoby korzystające z pomocy społecznej nauczyły się same przezwyciężać trudne sytuacje  życiowe i  mogły sprostać wymaganiom płynącym ze środowiska lokalnego, co będzie zapobiegać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.

Celem projektu jest zmniejszenie liczby osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Celami szczegółowymi projektu są:

– poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem;

– podniesienie kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych;

– podniesienie samooceny;

– wzmocnienie partnerstwa lokalnego i międzystrefowego na rzecz        integracji społecznej;

– poprawa kondycji fizycznej i psychicznej;

– upowszechnianie pracy socjalnej.

Beneficjentami projektu są klienci pomocy społecznej i osoby z ich otoczenia.  Projektem zostało objętych 28 mieszkańców  gminy Chmielno.

Z 23 osobami, zakwalifikowanymi do projektu podpisano kontrakty socjalne w ramach aktywizacji zawodowej oraz reintegracji społecznej. Beneficjentów skierowano na zajęcia do Centrum Integracji Społecznej w Garczu, gdzie mają możliwość ukończyć szkolenia, odbyć  praktyki zawodowe w zakładach pracy i korzystać z aktywizacji społecznej. Ukończą  kurs z zakresu obsługi:

–  komputera,

–  korzystali z treningu kompetencji i umiejętności społecznych,

–  poradnictwa specjalistycznego,

–  wsparcia psychologicznego,

–  treningu aktywnego poszukiwania pracy z wizażem,

–  treningu finansowego.

Działania te dają umożliwić naszym beneficjentom powrót na rynek pracy oraz aktywizację zawodową i społeczną.

Poza tym w ramach projektu został realizowany program „Czysty Dom”. Programem tym objęto dwie osoby wraz z ich otoczeniem. Program jest realizowany z udziałem asystenta rodziny.

W ramach realizacji projektu skierowano dwie osoby na zajęcia do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chmielnie. Tam ukończą kurs komputerowy, będą uczestniczyć w zajęciach pracowni technik różnych i witrażu. Beneficjenci ukończą także rehabilitację ruchową.

Jedna osoba kontynuuje projekt, w celu ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej.

Projekt realizowany jest za pomocą kontraktów socjalnych.

Dzięki realizacji projektu, osoby w nim uczestniczące będą miały możliwość zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych i społecznych, co będzie miało wpływ na zwiększenie aktywności społecznej i ich szans na rynku pracy. Dodatkowo wpłynie to na przyjęcie aktywnej postawy w pokonywaniu dotychczasowych trudności życiowych.

logo3

GOPS CHMIELNO