Projekt: Aktywna intergacja- nowoczesna forma aktywozacji klientów GOPS w Chmielnie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielnie w roku 2013 realizuje po raz szósty projekt systemowy pt. „ Aktywna integracja- nowoczesna forma aktywizacji klientów GOPS w Chmielnie”. Projekt realizowany jest w ramach priorytetu VII – Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej w ramach realizacji działań Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2007-2013,  a szczególnie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) pod hasłem „Człowiek – najlepsza inwestycja”. Głównym celem Programu PO KL jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej.

 

W bieżącym roku realizuje się projekt o wartości 211,670,59 zł,którego wysokość dofinansowania na rok 2013 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PO KL wynosi 179.920,00 zł.  Pozostała  kwota 31.750,59 zł  stanowi wkład własny gminy do projektu.

Realizacja projektu jest szansą na wzrost aktywności zawodowej, społecznej. Działania podjęte w ramach projektu spowodują wzrost integracji społecznej wśród mieszkańców gminy Chmielno, a przede wszystkim klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

Głównym celem naszego projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie osób zagrożonych  wykluczeniem w gminie Chmielno, które przez ostatnie lata pozostawały bez pracy. Cel główny  będzie realizowany poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz większa integrację ze społecznością lokalną. Zależy nam także na tym aby osoby korzystające z pomocy społecznej nauczyły się same przezwyciężać trudne sytuacje  życiowe i  mogły sprostać wymaganiom płynącym ze środowiska lokalnego, co będzie zapobiegać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.

 

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie osób zagrożonych  wykluczeniem w gminie Chmielno.

 

Celami szczegółowymi projektu są:

– podniesienie kompetencji zawodowych,

– podniesienie kompetencji osobistych i społecznych;

– kształtowanie postaw samodzielności;

– przygotowanie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym do powrotu na rynek pracy;

– upowszechnianie pracy socjalnej.

 

Beneficjentami projektu są klienci Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielnie oraz osoby z ich otoczenia.  W roku 2013 planuje się objąć wsparciem 21 osób spełniających wymagania stawiane w regulaminie uczestnictwa.

 

W związku z prowadzonym naborem na II edycję 2013 roku prosimy osoby chętne do skorzystania ze wsparcia o zgłoszenie się do biura projektu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielnie, ul. Gryfa Pomorskiego 33, 83-333 Chmielno, tel. kont. 58 684 22 15.

GOPS CHMIELNO