Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ]
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielnie przystąpił do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ) realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Pomocą żywnościową mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1028 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1268 zł dla osoby w rodzinie.
Osoby zainteresowane w/w formą pomocy żywnościowej powinny zgłosić się do tut. ośrodka w celu złożenia aktualnych dokumentów potwierdzających dochody osoby lub członków wspólnie zamieszkałych w rodzinie. wzór oświadczenia popz oswiedczenie
O terminie wydawania żywności zainteresowani będą informowani po otrzymaniu dostawy żywności do GOPS-u z Banku Żywności.

GOPS CHMIELNO