Pozostałe zadania

 
1. Gminny Zespół Interdyscyplinarny:

Zespół realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele: gminnego ośrodka pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia oraz organizacji pozarządowej.

Działania zespołu mają na celu zapobieganiu przemocy domowej oraz pomoc osobą i rodzinom nią dotkniętym.

 

Ważne adresy i telefony:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Gryfa Pomorskiego 33

83-333 Chmielno

tel.58 685 68 69

 

Punkt Informacyjno Konsultacyjny

ul. Gryfa Pomorskiego 33

83-333 Chmielno

tel.58 684 22 77

 

Centrum Interwencji Kryzysowej

ul. Gdańska 12

83-33 Kartuzy

tel. 58 684 02 19

 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiara Przeczy w Rodzinie” Niebieska Linia”

al. Korotyńskiego 13

02-326 Warszawa

infolina 22 668-70-00

 

2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Komisja prowadzi działania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W szczególności zadania te obejmują: zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu  oraz udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom w których problemy alkoholowe występują.

 

Ważne adresy i telefony:

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Gryfa Pomorskiego 33

83-333 Chmielno

tel.58 684 22 15

 

Punkt Informacyjno Konsultacyjny

ul. Gryfa Pomorskiego 33

83-333 Chmielno

tel.58 684 22 77

 

NZOZ centrum medyczne „Kaszuby” Poradnia Leczenia Uzależnień

ul.Dworcowa 2

83-300 Kartuzy

tel. 58 68100 11

 

NZOZ Ośrodek terapii i profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

ul. Gdańska 52

83-330 Żukowo

tel. 58684-93-79

 

Wojewódzki ośrodek terapii uzależnienia od alkoholu współuzależnienia w Gdańsku

ul. Zakopiańska 37

80-142 Gdańsk

tel. 58 301-51-32

3. Wspieranie rodziny:
1.Asystent rodziny,
2. Rodzina wspierająca,
3. Ośrodki wsparcia dziennego
4. Współpraca z NGO
GOPS CHMIELNO