Zasady i kryteria

 

Świadczenia pomocy społecznej udzielane są na wniosek:

– osoby zainteresowanej,

– jej przedstawiciela ustawowego,

– innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Pomoc społeczna może być także udzielana z urzędu (art. 102 ustawy o pomocy społecznej).

Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy wymagają uprzednio przeprowadzenia, w terminie 14 dni od złożenia wniosku, przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego, w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Celem wywiadu jest rozeznanie w sytuacji bytowej, rodzinnej, zdrowotnej i mieszkaniowej osoby ubiegającej się o pomoc społeczną oraz wspólne opracowanie planu pomocy. Wnioskodawca jest zobowiązany przedstawić dokumenty na podstawie których pracownik socjalny będzie mógł ustalić dane personalne, stan zdrowia oraz sytuację bytową i finansową.

Decyzje w sprawach świadczeń pomocy społecznej wydawane są w formie pisemnej. Od każdej decyzji służy prawo odwołania w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku.

KRYTERIA PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ

Pomocy społecznej udziela się z powodu (art. 7 ustawy o pomocy społecznej):

§ ubóstwa,

§ sieroctwa,

§ bezdomności,

§ bezrobocia,

§ niepełnosprawności,

§ długotrwałej lub ciężkiej choroby,

§ przemocy w rodzinie,

§ potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,

§ bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,

§ braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze,

§ trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,

§ trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

§ alkoholizmu lub narkomanii,

§ zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,

§ klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z w/ w okoliczności.

W systemie pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione i niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Kryterium dochodowym dla osoby samotnie gospodarującej jest dochód nie przekraczający kwoty 542,00 zł, natomiast dla osoby w rodzinie – kwota 456,00 zł (art. 8 ustawy).

Osobie odbywającej karę pozbawienia wolności nie przysługuje prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Osobie tymczasowo aresztowanej zawiesza się prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Za okres tymczasowego aresztowania nie udziela się świadczeń (art. 13 ustawy o pomocy społecznej).

GOPS CHMIELNO