Placówki GOPS

 

W ramach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielnie działa Środowiskowy Dom Samopomocy.

Środowiskowy Dom Samopomocy istnieje od 18.07.1997r. Celem tej instytucji jest zapewnienie szeroko rozumianej opieki osobom niepełnosprawnym umysłowo i ruchowo. Ośrodek ten umożliwia wszechstronny rozwój na miarę indywidualnych możliwości oraz przygotowuje do codziennego życia, tak aby osoby te były zaradne i mogły uczestniczyć w życiu społecznym.

W chwili obecnej placówka ta obejmuje opieką 28 osób o różnym stopniu niepełnosprawności – począwszy od lekkiego, a zakończywszy na znacznym.

Podstawą planu Środowiskowego Domu Samopomocy są potrzeby,  zdolności i zainteresowania podopiecznych.

Oto założenia programu terapeutycznego:

– doskonalenie nabytych oraz kształtowanie nowych umiejętności samoobsługi;

– dbałość o higienę osobistą;

– kształtowanie nawyku poprawnego zachowania się;

– przestrzeganie zasad bezpieczeństwa;

– przygotowanie do współżycia w grupie;

– nawiązywanie kontaktów z innymi;

– poznawanie środowiska społecznego i przyrodniczego;

– komunikacja niewerbalna i werbalna;

– rozwój wyobraźni, aktywności twórczej;

– rozwój sprawności manualnej;

– doskonalenie koordynacji wzrokowo – ruchowo – słuchowej;

– rozwój sprawności fizycznej (gimnastyka ogólnorozwojowa);

– muzykoterapia (śpiewanie pieśni związanych z porami roku, obrzędami i w języku kaszubskim, granie na instrumentach perkusyjnych, twórcza ekspresja zabawowa, ćwiczenia incytacyjno – społeczne kształtujące pewność siebie, samokontrolę oraz kontrolę innych i postawę ciała w ruchu, percepcja muzyczna)prace na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy

sds zewnatrz

 

rehabilitacja

rowerki

Szczegółowe informacje na https://gopschmielno.pl/sdschmielno.pl

W  ramach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielnie działa również Gminny Ośrodek Opiekuńczy im. Ks. Józefa Szotowskiego.

 

dom

Gminny Ośrodek Opiekuńczy im. Ks. Józefa Szotowskiego w Chmielnie zapewnia opiekę oraz mieszkania chronione osobom, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w życiu codziennym. Ośrodek Opiekuńczy jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępujące pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Ośrodek zapewnia mieszkańcom dostęp do świadczeń leczniczych, pielęgniarskich i rehabilitacyjnych.

 Świetlica Środowiskowa

Świetlica Środowiskowa w Chmielnie z siedzibą w Środowiskowym Domu Samopomocy jest placówką wsparcia dziennego. W jej ramach działają punkty terenowe w:

  •  Michucinie ( siedziba w Świetlicy terapeutycznej)

  •  Borzestowie ( siedziba w Szkole  Podstawowej)

  • Zaworach ( siedziba w OSP )

  • Reskowie ( siedziba w OSP)

  • Łączyńskiej Hucie

  • Przewozie.

Placówka przeznaczona dla dzieci uczęszczających do szkół na terenie Gminy Chmielno. Świetlica obejmuje dzieci i młodzież opieką wychowawczą, tworzy warunki do nauki, rozwoju zainteresowań oraz wyrównuje braki wychowawcze. Wychowankowie są przyjmowani do Świetlicy min. na prośbę rodziców lub wniosek szkoły. Rodzice wyrażający chęć uczestnictwa dziecka w zajęciach świetlicowych są zobowiązani do wypełnienia karty zgłoszenia dziecka do Świetlicy Środowiskowej ( dostępna na stronie).

 Punkt Konsultacyjny

                Punkt konsultacyjny prowadzony jest dla osób uzależnionych i współuzależnionych szukających pomocy i wsparcia, a także jako element w zakresie współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie pomocy osobom uzależnionym.  W punkcie można uzyskać także poradnictwo specjalistyczne dla ofiar przemocy w rodzinie.

W celu umówienia się na spotkanie należy kontaktować się z pracownikami socjalnymi GOPS.

 

 Klub wolontariusza

 

 

 

 

GOPS CHMIELNO