Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

POPz20142020

  1. Sprawozdanie z realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2019czytaj sprawozdanie.

  2. W związku z aktualizacją Wytycznych Instytucji Zarządzającej dotyczących realizacji POPŻ Podprogram 2019 z dnia 17 i 23 marca 2020 dotyczącej usprawniania realizacji dystrybucji wśród osób potrzebujących wpro...

Czytaj więcej

W związku z aktualizacją Wytycznych Instytucji Zarządzającej dotyczących realizacji POPŻ Podprogram 2019 z dnia 17 i 23 marca 2020 dotyczącej usprawniania realizacji dystrybucji wśród osób potrzebujących wprowadzone następujące zasady postępowania w okresie zagrożenia epidemiologicznego związanego z COVID-19.

  1. Dopuszcza się zmianę terminów dostaw poszczególnych artykułów spożywczych do magazynów organizacji partnerskich i terminów ich dystrybucji w celu dostosowania do bieżących możliwości organizacji partnerskich.

  2. W celu minimalizacji ryzyka zarażenia, zaleca się kwalifikowanie przez OPS/OPL osób najbardziej potrzebujących do pomocy żywnościowej na podstawie przeprowadzonego wywiadu te...

Czytaj więcej

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać bę...

Czytaj więcej

Sprawozdanie z realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2019

logo_popz20142020cb

Z uwagi na dużą potrzebę wsparcia w postaci pomocy żywnościowej mieszkańców naszej gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielnie współpracuje z Bankiem żywności w Tczewie. Beneficjenci zostali objęci pomocą w formie paczek żywnościowych.

Do podprogramu zakwalifikowano 300 osób najbardziej potrzebujących, spełniających kryteria kwalifikowalności, dla których rozdysponowano nieodpłat...

Czytaj więcej

Fundusz alimentacyjny – nowy okres świadczeniowy

aktualnosci fundusz al. 2020

Czytaj więcej
GOPS CHMIELNO