Nowy okres zasiłkowy 2016/2017- ważne informacje

INFORMACJA
ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2016/2017 będą przyjmowane od 1 września 2016r.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2016/2017 są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2016r.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.
W celu usprawnienia obsługi prosimy o rzetelne wypełnienie wniosku przed podejściem do stanowiska oraz przygotowanie niezbędnych dokumentów. Skróci to czas oczekiwania na przyjęcie wniosku oraz zmniejszą się kolejki oczekujących na przyjęcie wniosku.
UWAGA! po raz pierwszy w dochodzie rodziny trzeba będzie uwzględnić kwoty otrzymane w 2015 roku na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, chodzi o część kwoty ulgi prorodzinnej (wykazanej w PIT/UZ za rok 2014).

Osoby posiadające gospodarstwo rolne do wniosku dołączają zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy lub oświadczenie (wzór oświadczenia do pobrania w GOPS) o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w ha przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku 2015.
Przypominamy również osobom, których dzieci uczęszczają do szkół ponadgimnazjalnych o dostarczeniu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 września 2016r. zaświadczeń lub oświadczeń, potwierdzających uczęszczanie dziecka do szkoły ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2016/2017. Brak złożenia powyższych dokumentów skutkować będzie niewypłaceniem dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego oraz podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania oraz uchyleniem decyzji w w/w zakresie.
Szczegółowe informacje dotyczące świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz programu Rodzina 500 plus znajdują się pod adresem http://gops.chmielno.ibip.pl

GOPS CHMIELNO