Kompetencje dyrektora

· prowadzenie spraw związanych z koordynacją pomocy społecznej,

· aktywizowanie środowiska lokalnego celem załatwiania problemów podopiecznych,

· współpraca z organizacjami społecznymi związkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami fundacjami, instytucjami, samorządem gminnym,

· opracowywanie bilansów potrzeb w zakresie pomocy społecznej,

· sporządzanie sprawozdań,

· nadzór nad realizacją zadań przez poszczególnych pracowników ośrodka,

· kontrolowanie dyscypliny pracy, zatrudnianie pracowników, udzielanie urlopów.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593, zm. Dz.U. Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1487 i Nr 180, poz. 1493).

GOPS CHMIELNO