Wymagane dokumenty

 

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy (od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego) począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.

Postępowanie w sprawie  przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego wszczyna się na podstawie wniosku osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego złożonego w tutejszym Ośrodku.

 

Wniosek powinien zawierać:

 

1)  dane dotyczące członków rodziny, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL – serię i numer dowodu osobistego lub paszportu;

 

2)  oświadczenie wnioskodawcy o przekazaniu organowi egzekucyjnemu wszelkich znanych mu informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu;

 

3)  oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji.

 

Na podstawie  art. 15 ust. 4 do wniosku należy dołączyć:

 

1)  zaświadczenia wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego lub oświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.4), każdego członka rodziny, zawierające informacje o wysokości:

 a)  dochodu,

 b)  składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu,

 c)  należnego podatku;

 

2)  zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów;

 

3)  inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia, w tym:

   a)  dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej,

b)  zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji,

 c)  orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,

 d)  odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,

 e)  orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,

 f)  zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej,

g)  informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z:

  –   brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub

brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą,

 h)  zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne.

 

 

Do obliczania dochodu rodziny bierze się pod uwagę również utratę oraz uzyskanie dochodu. W przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu do wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość.

 

            Utrata dochodu – oznacza  utratę dochodu spowodowaną:

 • uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
 • utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 • utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem renty przyznanej rolnikowi w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,
 •   wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;

 

 

 • Uzyskanie dochodu – oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane:
 •   zakończeniem urlopu wychowawczego,
 •   uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 •   zyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 •   uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem renty przyznanej rolnikowi w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,
 •   rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej,
 •   uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

 

W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy, ustalając dochód członka rodziny, uzyskany w tym roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód ten był osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

 

W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny po roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy jego dochód ustala się na podstawie dochodu członka rodziny, powiększonego o kwotę uzyskanego dochodu miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

 

U W A G A! W przypadku gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wyżej wymienione, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.

W przypadku wątpliwości co do dokumentów koniecznych do złożenia wniosku można kontaktować się również drogą mailową adres: gops@chmielno.pl oraz telefonicznie nr tel. (58)684-22-15 z pracownikami Ośrodka, którzy udzielą wszelkich niezbędnych informacji.

 

GOPS CHMIELNO