Efekty wspólnego realizowania projektu „Schematom STOP”

Zakończyliśmy realizację projektu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” , we współpracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej z terenu powiatu kartuskiego i Powiatowym Urzędem Pracy w Kartuzach.

Celem projektu było utworzenie skoordynowanego systemu współpracy instytucjonalnej wobec rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia lub pozostawania w trwałym pokoleniowym bezrobociu i niemożności wyjścia z systemu świadczeń pomocy społecznej, a także testowe wypracowanie nowych instrumentów rodzinnej aktywizacji i integracji społecznej.

W projekcie realizowano wsparcie dla rodzin wielodzietnych będących klientami pomocy społecznej w ramach czterech modułów:

  1. Moduł prozatrudnieniowy.
  2. Moduł społeczny i integracyjny.
  3. Moduł rodzinny.
  4. Moduł sport i kultura.

W ramach treningu zaradności życiowej rodziny przeprowadzały remont w miejscu zamieszkania. Prezentacja przedstawia efekty naszej pracy: Schematom STOP

 

GOPS CHMIELNO