Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielnie.

Dane teleadresowe jednostki:

ul. Gryfa Pomorskiego 33,
83-333 Chmielno
tel./fax 58 685 68 69

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2013-07-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-10-01

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodności lub wyłączenia wymieniono poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
  • formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych
  • strona nie posiada wersji kontrastowej
  • powiększanie jest możliwe tylko skrótem klawiaturowym „Ctrl”+”+” lub „Ctrl”+pokrętło (rolka) myszki
  • dokumenty publikowane są w formie plików jpg brak wersji tekstowej

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Beniamin Orland, admin@beaen.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 58 685 68 69 lub osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

POUCZENIE

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Żądanie zostanie zrealizowane niezwłocznie, nie później, niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, niezwłocznie poinformujemy o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie będzie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Gdybyśmy odmówili realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona internetowa www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Biura Ośrodka Pomocy Społecznej mieszczą się na parterze budynku przy ulicy Gryfa Pomorskiego 33 w Chmielnie wejście od strony ulicy lub z tyłu budynku dla osób na wózku inwalidzkim. Przy budynku dostępny jest parking. Możliwy jest wstęp z psem asystującym. Brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Jednak dołożymy wszelkich starań w przypadku takiej konieczności po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się.

Deklarujemy chęć przebudowy naszej strony w celu osiągnięcia poziomu dostępu do informacji cyfrowej wymaganego przepisami do końca 2021 roku. Aktualnie trwają prace nad nową wersją strony.

GOPS CHMIELNO