Dodatki mieszkaniowe

 

DODATKI MIESZKANIOWE

Zgodnie z Ustawą z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych dodatek przysługuje:

1) najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych

2) osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego

3) osobom mieszkającym w lokalach znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych

4) innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem

5) osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny

Podstawowe dokumenty:

1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (wypełniony i potwierdzony u Zarządcy budynku)

2. Zaświadczenia o dochodach (oryginał) – z 3 ostatnich miesięcy, poprzedzających miesiąc, w którym składany jest wniosek, np.

- zaświadczenia o dochodach z miejsca pracy, umów zleceń, lub dzieło (po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenia chorobowe),

- dokument potwierdzający osiągane przychody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej– dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą

- odcinki renty, emerytury lub zaświadczenie z ZUS o wysokości pobranych świadczeń,

- zaświadczenia o wysokości pobranych wszelkich świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych,

- zaświadczenie z uczelni o wysokości pobranego stypendium naukowego, socjalnego lub innych świadczeń (dotyczy osób uczących się),

- zaświadczenie o wysokości pobranego zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego lub wynagrodzenia za staż (dotyczy osób pobierających takie świadczenie)

- inne

3. Zaświadczenie z Urzędu Pracy – dotyczy osób bezrobotnych – potwierdzające rejestrację w Urzędzie Pracy – dotyczy osób bez prawa do zasiłku. Osoby te zobowiązane są osobiście złożyć oświadczenie na temat źródła utrzymania.

4. W przypadku osób rozwiedzionych, żyjących w separacji lub takich, które podały współmałżonka o wypłatę świadczeń alimentacyjnych:

- wyrok sądu dot. rozwodu lub separacji lub jego odpis

- wyrok sądu dot. zasądzonych świadczeń alimentacyjnych lub jego odpis

Jednocześnie informujemy, iż w trakcie przyjmowania wniosku mogą pojawić się nowe okoliczności, które będą musiały być wyjaśnione poprzez dostarczenie innych wymaganych dokumentów!

więcej informacji tutaj http://gops.chmielno.ibip.pl/public/?id=167918