Otwarcie Klubu Seniora +

Klub Senior plus

Czytaj więcej

Festyn rodzinny w Garczu 21 lipiec 2018r.

Festyn180721

Czytaj więcej

Program Dobry Start

Program „Dobry Start” jest kolejnym komponentem kompleksowej i długofalowej prowadzonej przez rząd polityki rodzinnej.
To 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Co ważne, rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej.

DOBRY START – (PDF-0,55MB)

Druki do pobrania.

  • Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia Dobry start (300+) Pobierz
  • Wkładka do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start (300+) Pobierz
Czytaj więcej

Zapraszamy do udziału w XVII Jarmarku Folklorystycznym i Przeglądzie Dorobku Kulturalego

Bez tytułu

 

więcej informacji znajdziesz tutaj 2018 Jarmark Folklorystyczny Z A P R O S Z E N I E

Czytaj więcej

Trwa rekrutacja do udziału w projekcie „Wyjdź z domu – zainwestuj w siebie”

logo-33

   Trwa rekrutacja do udziału w projekcie
„Wyjdź z domu – zainwestuj w siebie”

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 6 Integracja, działanie 6.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja Społeczno – Zawodowa.

Projekt skierowany jest do 80 mieszkańców Gminy Chmielno, korzystających ze wsparcia tutejszego ośrodka pomocy społecznej ( osoby pozostające bez zatrudnienia, w wieku aktywności zawodowej, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby niepełnosprawne).
Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia beneficjentów poprzez poprawę dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej oferowanych przez Centrum Integracji Społecznej w Garczu.
Całkowita wartość projektu „Wyjdź z domu – zainwestuj w siebie”, realizowanego od 1.01.2016 do 31.12.2018 roku wynosi 1 136.377,38 zł, dofinasowanie ze środków unijnych stanowi 85% i wynosi 965 920,77 zł.

Reintegracja społeczna – działania : warsztaty psychologiczne ( zajęcia indywidualne i grupowe), warsztat z terapeuta zajęciowym, z trenerem umiejętności psychospołecznych, warsztaty kreowania własnego wizerunku, poradnictwo prawne.
Reintegracja zawodowa – działania : warsztaty z doradca zawodowym, warsztaty – szkolenia podnoszące kompetencje i umiejętności, 32 indywidualne kursy zawodowe dające kwalifikacje do wykonywania zawodu, zajęcia praktyczne u pracodawcy, wyjazdy do spółdzielni socjalnych.
Profilaktyka wykluczenia społecznego – działania : praca socjalna z BO i rodziną, poradnictwo psychologiczne, warsztaty rodzinnej aktywności i kreatywności ( 32 vouchery), Akademia Rodzica – warsztaty podnoszące umiejętności opiekuńczo – wychowawcze rodziców i opiekunów.

Całkowita wartość projektu „Wyjdź z domu – zainwestuj w siebie”, realizowanego od 1.01.2016 do 31.12.2018 roku wynosi 1 136.377,38 zł, dofinansowanie ze środków unijnych stanowi 85% i wynosi 965 920,77 zł.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Biuro projektu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
83-333 Chmielno, ul. Gryfa Pomorskiego 33
tel./fax (058) 685-68-69
www.gopschmielno.pl e-mail: gops@chmielno.pl

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

logo-33

Czytaj więcej

Zapraszamy na warsztaty z zakresu dietetyki i kulinarii

 Dnia 13.12.17 o godzinie 9.30 w miejscowości Garcz odbędą się warsztaty dietetyczne, kulinarne i niemarnowania żywności. Zapraszamy wszystkie osoby objęte programem PO PŻ. Udział w kursie jest bezpłatny.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym .

Czytaj więcej

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ]
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielnie przystąpił do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ) realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Pomocą żywnościową mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1028 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1268 zł dla osoby w rodzinie.
Osoby zainteresowane w/w formą pomocy żywnościowej powinny zgłosić się do tut. ośrodka w celu złożenia aktualnych dokumentów potwierdzających dochody osoby lub członków wspólnie zamieszkałych w rodzinie. wzór oświadczenia popz oswiedczenie
O terminie wydawania żywności zainteresowani będą informowani po otrzymaniu dostawy żywności do GOPS-u z Banku Żywności.

Czytaj więcej

Aktualności na nowy okres zasiłkowy 2017/2018

Uprzejmie informujemy, iż od 1 sierpnia 2017r. mieszkańcy Gminy Chmielno mogą składać wnioski na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej , Dział Świadczeń Rodzinnych pok. Nr 1
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE „500+” OKRES ZASIŁKOWY 2017/2018
• Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku.
• W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku
• W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada tego roku.
• W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.
• W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.
• W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.”;
ŚWIADCZENIA RODZINNE OKRES ZASIŁKOWY 2017/2018
• Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od 1 sierpnia, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca.
• W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.
• W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.
• W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY OKRES ZASIŁKOWY 2017/2018
• Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od 1 lipca.
• W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.
• W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 33 września, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.
• W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia.
• W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.
• W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 31 stycznia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na stronie internetowej opublikowało komunikat ws. wzorów wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – zmiany od 1 sierpnia 2017 r.
Nowe wnioski będą dostępne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej pok. Nr 1 oraz na stronie http://gops.chmielno.ibip.pl/public/

Dodatkowo uprzejmie informuje, że zgodnie ze zmienionymi zasadami ubiegania się o w/w świadczenia, wnioskodawcy ubiegający się o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ lub zasiłku rodzinnego, w przypadku gdy osiągnęli dochody (przez wnioskodawcę lub członka rodziny) z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów, są zobowiązani do dostarczenia, wraz z wnioskiem, zaświadczenia z urzędu skarbowego zawierającego informacje o:
1. formie opłaconego podatku w 2016
2. wysokości przychodu uzyskanego w 2016
3. stawce podatku
4. wysokości opłaconego podatku

Czytaj więcej

XVI Jarmark Folklorystyczny i Przegląd Dorobku Kulturalnego Środowiskowych Domów Samopomocy i Domów Pomocy Społecznej województwa pomorskiego

Zaproszenie Chmieno 23.05.2017

Czytaj więcej

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej sprawozdanie Gmina Chmielno za 2016 rok

Sprawozdanie – Ocena Zasobów Pomocy Społecznej dla Gminy Chmielno za 2016 rok w PDF

sprawozdanie ozps 2016 wersja 2 (poprawiona)

Czytaj więcej