Informujemy,

że dnia 4 maja 2018 roku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Chmielnie będzie nieczynny

Czytaj więcej

Zapraszamy do udziału w XVII Jarmarku Folklorystycznym i Przeglądzie Dorobku Kulturalego

Bez tytułu

 

więcej informacji znajdziesz tutaj 2018 Jarmark Folklorystyczny Z A P R O S Z E N I E

Czytaj więcej

Trwa rekrutacja do udziału w projekcie „Wyjdź z domu – zainwestuj w siebie”

logo-33

   Trwa rekrutacja do udziału w projekcie
„Wyjdź z domu – zainwestuj w siebie”

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 6 Integracja, działanie 6.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja Społeczno – Zawodowa.

Projekt skierowany jest do 80 mieszkańców Gminy Chmielno, korzystających ze wsparcia tutejszego ośrodka pomocy społecznej ( osoby pozostające bez zatrudnienia, w wieku aktywności zawodowej, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby niepełnosprawne).
Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia beneficjentów poprzez poprawę dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej oferowanych przez Centrum Integracji Społecznej w Garczu.
Całkowita wartość projektu „Wyjdź z domu – zainwestuj w siebie”, realizowanego od 1.01.2016 do 31.12.2018 roku wynosi 1 136.377,38 zł, dofinasowanie ze środków unijnych stanowi 85% i wynosi 965 920,77 zł.

Reintegracja społeczna – działania : warsztaty psychologiczne ( zajęcia indywidualne i grupowe), warsztat z terapeuta zajęciowym, z trenerem umiejętności psychospołecznych, warsztaty kreowania własnego wizerunku, poradnictwo prawne.
Reintegracja zawodowa – działania : warsztaty z doradca zawodowym, warsztaty – szkolenia podnoszące kompetencje i umiejętności, 32 indywidualne kursy zawodowe dające kwalifikacje do wykonywania zawodu, zajęcia praktyczne u pracodawcy, wyjazdy do spółdzielni socjalnych.
Profilaktyka wykluczenia społecznego – działania : praca socjalna z BO i rodziną, poradnictwo psychologiczne, warsztaty rodzinnej aktywności i kreatywności ( 32 vouchery), Akademia Rodzica – warsztaty podnoszące umiejętności opiekuńczo – wychowawcze rodziców i opiekunów.

Całkowita wartość projektu „Wyjdź z domu – zainwestuj w siebie”, realizowanego od 1.01.2016 do 31.12.2018 roku wynosi 1 136.377,38 zł, dofinansowanie ze środków unijnych stanowi 85% i wynosi 965 920,77 zł.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Biuro projektu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
83-333 Chmielno, ul. Gryfa Pomorskiego 33
tel./fax (058) 685-68-69
www.gopschmielno.pl e-mail: gops@chmielno.pl

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

logo-33

Czytaj więcej

Zapraszamy na warsztaty z zakresu dietetyki i kulinarii

 Dnia 13.12.17 o godzinie 9.30 w miejscowości Garcz odbędą się warsztaty dietetyczne, kulinarne i niemarnowania żywności. Zapraszamy wszystkie osoby objęte programem PO PŻ. Udział w kursie jest bezpłatny.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym .

Czytaj więcej

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ]
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielnie przystąpił do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ) realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Pomocą żywnościową mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1028 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1268 zł dla osoby w rodzinie.
Osoby zainteresowane w/w formą pomocy żywnościowej powinny zgłosić się do tut. ośrodka w celu złożenia aktualnych dokumentów potwierdzających dochody osoby lub członków wspólnie zamieszkałych w rodzinie. wzór oświadczenia popz oswiedczenie
O terminie wydawania żywności zainteresowani będą informowani po otrzymaniu dostawy żywności do GOPS-u z Banku Żywności.

Czytaj więcej

Aktualności na nowy okres zasiłkowy 2017/2018

Uprzejmie informujemy, iż od 1 sierpnia 2017r. mieszkańcy Gminy Chmielno mogą składać wnioski na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej , Dział Świadczeń Rodzinnych pok. Nr 1
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE „500+” OKRES ZASIŁKOWY 2017/2018
• Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku.
• W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku
• W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada tego roku.
• W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.
• W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.
• W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.”;
ŚWIADCZENIA RODZINNE OKRES ZASIŁKOWY 2017/2018
• Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od 1 sierpnia, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca.
• W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.
• W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.
• W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY OKRES ZASIŁKOWY 2017/2018
• Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od 1 lipca.
• W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.
• W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 33 września, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.
• W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia.
• W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.
• W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 31 stycznia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na stronie internetowej opublikowało komunikat ws. wzorów wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – zmiany od 1 sierpnia 2017 r.
Nowe wnioski będą dostępne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej pok. Nr 1 oraz na stronie http://gops.chmielno.ibip.pl/public/

Dodatkowo uprzejmie informuje, że zgodnie ze zmienionymi zasadami ubiegania się o w/w świadczenia, wnioskodawcy ubiegający się o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ lub zasiłku rodzinnego, w przypadku gdy osiągnęli dochody (przez wnioskodawcę lub członka rodziny) z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów, są zobowiązani do dostarczenia, wraz z wnioskiem, zaświadczenia z urzędu skarbowego zawierającego informacje o:
1. formie opłaconego podatku w 2016
2. wysokości przychodu uzyskanego w 2016
3. stawce podatku
4. wysokości opłaconego podatku

Czytaj więcej

XVI Jarmark Folklorystyczny i Przegląd Dorobku Kulturalnego Środowiskowych Domów Samopomocy i Domów Pomocy Społecznej województwa pomorskiego

Zaproszenie Chmieno 23.05.2017

Czytaj więcej

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej sprawozdanie Gmina Chmielno za 2016 rok

Sprawozdanie – Ocena Zasobów Pomocy Społecznej dla Gminy Chmielno za 2016 rok w PDF

sprawozdanie ozps 2016 wersja 2 (poprawiona)

Czytaj więcej

„Wyjdż z domu – zainwestuj w siebie” – porady prawnika i psychologa

porada prawnika i psychologa

Czytaj więcej

„Wyjdź z domu – zainwestuj w siebie” – nabór do projektu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi nabór do projektu „Wyjdź z domu – zainwestuj w siebie” dofinansowanego z Funduszy Europejskich. Kliknij plakat poniżej, aby dowiedzieć się więcej.

Plakat

Czytaj więcej